Výzva 55/2014 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko

Číslo výzvy: 55/2014

Výzva platí od: 26. květen 2014 v 00:00 do: 25. červen 2014 v 12:00

Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

 Podporované aktivity v rámci výzvy:

A.    Budování a rozvoj infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu

Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky služeb cestovního ruchu spojených s pobytem a aktivitami návštěvníků Jesenicka, a to s ohledem na zajištění a poskytování komplexní nabídky služeb v území s potenciálem cestovního ruchu.

Jedná se především o budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury cestovního ruchu s vazbou na aktivní formy turistiky a rekreaci:

-     rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

-     vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci, včetně doplňkové a návazné infrastruktury.

 

 Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území, kde převažující cílovou skupinou musí být návštěvníci v souladu s definicí cestovního ruchu uvedenou v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava.

V rámci této výzvy k předkládání projektových žádostí nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu. V případě, že bude předložena projektová žádost zakládající veřejnou podporu, bude vyřazena z další administrace v rámci kontroly přijatelnosti z důvodu nesplnění následujícího kritéria: „Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné oblasti/podoblasti podpory a podmínkami výzvy“.

ROP Střední Morava bude podporovat úpravu památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

V rámci ROP Střední Morava nebudou podporovány projekty, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova. V PRV budou podporovány projekty zaměřené na kulturní dědictví (např. kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny atd.), které budou realizovány na území obcí do 500 obyvatel. Ostatní projekty zaměřené na kulturní dědictví budou podporovány v rámci ROP Střední Morava. Jedná se o projekty realizované na území obcí nad 500 obyvatel. Dále budou v rámci ROP Střední Morava podporovány projekty NNO v obcích nad 2 000 obyvatel a v rámci PRV v obcích do 2 000 obyvatel. ROP Střední Morava nebude podporovat NNO a zájmová sdružení právnických osob v obcích do 2 000 obyvatel u aktivit: pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky. Tato problematika je řešena v Programu rozvoje venkova.

S ohledem na nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velké území“ a má nadregionální dopad jako jsou např.: aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště, budou tyto projekty financovány prostřednictvím specifické výzvy v rámci prioritní osy “Cestovní ruch“. Tyto aktivity nejsou v rámci této výzvy podporovatelné.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně a aktivity zaměřené na opravy a údržbu.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

-       Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

-       Nestátní neziskové organizace:

  • spolky - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 214 a násl. zákona
  • obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
    a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
  • nadace – dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 306 a násl. zákona, § 394 a násl. zákona
  • nadační fond - dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 394 a násl. zákona

-       Zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.

 

Podmínky poskytnutí dotace:

Místo realizace projektů:

Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Jesenicko, které je dáno správním územím obcí Jeseník, Lipová-Lázně, Ostružná, Bělá pod Pradědem, Česká Ves.

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

 

Minimální/maximální výše dotace dle jednotlivých aktivit:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 12 mil. Kč.

 

Typ operace:

Individuální projekty

Soubory ke stažení:

V 55 V311 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Jesnicko