21. století míří do Šumperka - modernizace učeben pro ZŠ

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00873

Celkové způsobilé výdaje: 2 573 383,10 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Projektem řeší modernizaci šesti učeben školy (2x ICT, 4xjazyky) tak, aby mohly být zavedeny nové formy výuky
za pomoci ICT technologií.
Škola nedisponuje dostatečnými prostředky na to, aby ze svého rozpočtu mohla kompletně zmodernizovat více
než třicet let staré učebny a vybavení. V současnosti je nutné reagovat na požadavky a situaci na trhu práce.
Školy musí co nejrychleji inovovat zastaralé formy výuky - především na zvýšenou potřebu žáků k využívání ICT
technologií a jazykových schopností, rozšiřování prezentačních kompetencí a možnost využívat multimediální
výukové pomůcky ve výuce. Cílovou skupinou jsou žáci školy, kterým projekt napomůže naučit se pracovat s
moderními technologiemi, zlepší jejich postavení na trhu práce a rozšíří ICT, jazykové a jiné technické
kompetence, dále potenciální uchazeči o studium, kteří si budou vybírat dle nabídky jednotlivých škol.

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života v Šumperku a atraktivity města prostř investic do rozvoje zákl
vzdělávání. Žáci se mohou těšit na čtyři zmodernizované jaz učebny a dvě uč informatiky. Všechny učebny tak
budou odpovídat požadavkům na výuku 21. století. Učitelé budou moci zavést do vyuč moderní výukové metody,
které zároveň zatraktivní vyučování pro žáky díky interaktivním formám výuky. Vyučování bude doplněno o
audiovizuální a jiné formy výuky pomocí moderního výukového softwaru. Žáci budou lépe připraveni na tech
požadavky, kterým budou při dalším studiu a násl zaměstnání čelit, zlepší svoje prezent, jaz a komunikační
znalosti a zvýší počítačovou gramotnost. Všechny nové technologie budou využívány pro zatraktivnění, rozšíření
výuky a rozvoji klíč kompetencí žáků. Zkvalitní se výuka informatiky a cizích jazyků - bude doplněna o ICT,
audiovizuální a jiné formy výuky (např. využití moderního výukového software při výuce, vytvoření interakt forem
výuky, zavedení nového modelu testování žáků, učitelé budou moci lépe a rychleji reagovat na spec potřeby
jednotl žáků, nové technologie umožní vytvořit patřičné prostředí pro vzáj komunikaci a spolupr žáka a učitele,
výuka bude více individuální). Výstupem projektu bude: pro uč ICT - 42 kompletních setů ICT vybavení
umožňujících interaktivní výuku ve třídách - 2x multim uč ICT pro 40 žáků s kompl setem ICT vybavení pro
interakt výuku ? 2 interaktivní tabule. Všechny jaz učebny budou vybaveny interakt tabulí s PC, ozvučením a
pylonovým pojezdem. Uč AJ3 bude navíc koncipována jako jazyková audio laboratoř, jejímž centrem bude
interaktivní tabule, PC a 24 žákovských audio-stanic. Tento systém umožňuje přehrávání libovolného audio
obsahu z PC, pořízení záznamu ústního projevu studentů, konverzace studentů, diskrétní poslech jednotlivých
studentů učitelem během práce, řízení pozornosti studentů během výuky. Do jazykových učeben AJ2, AJ3 a NJ
budou zavedeny rozvody vody a odpadu, které zde v současnosti chybí.

Průběh

Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 2.2 rozvoj měst - Zvýšení atraktivity měst pro práci a
zvyšování kvality života ve městech a rovněž v souladu se specifickým cílem 3. zvyšování atraktivity a kvality
života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání.
Projekt je v souladu se strategickým plánem města Šumperk, který podporuje čerpání zdrojů z evropských
strukturálních fondů. Město ve svém strategickém plánu informuje o nutnosti systematických investicí do
školských zařízení, tento trend je prosazován napříč politickým spektrem.
Město je zřizovatelem školy, záměr s ním byl projednán a odsouhlasen.

Mezinárodní spolupráce

Není

Partneři

Nejsou

Realizátor projektu

Název: Základní škola Šumavská

IČ: 00852287

Ulice: Šumavská 21

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: RNDr. Zuzana Bendová, bendova@6zs_cz, tel.: 583215284

WWW: http://www.6zs.cz/